regulamin konkursu


„Zróbmy to sami” regulamin konkursu - kampania Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty „Bezpieczne dziecko”


§ 1
CEL KONKURSU

1. Wykorzystanie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa jako okazji do rozwinięcia nowych technik edukacji przez użycie powszechnie dostępnych multimedialnych i interaktywnych narzędzi. Jest to reakcja na zdiagnozowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie problemy związane ze zdalną edukacją. Projekt ma pomóc rozwinąć te umiejętności i przyczynić się do zwalczania skutków COVID-19.

2. Profilaktyka zagrożeń wynikających z uzależnień dzieci i młodzieży od nowych technologii poprzez organizację wydarzeń o znacznym potencjale edukacyjnym, dających możliwość integracji międzypokoleniowej i zbudowania trwałych, mocnych więzi społecznych, pokazujących możliwości rozwoju w realnym świecie. W okresie pandemii, gdzie narzędzia komunikacji internetowej jak i sam Internet stały się podstawą egzystencji zwłaszcza u dzieci i młodzieży należy wskazywać je jedynie jako narzędzie wspierające rozwijanie prawidłowych relacji międzyludzkich.

3. Stworzenie medialnej społeczności promującej wspólne i kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem poprzez umieszczanie prac konkursowych na kanałach społecznościowych Kampanii Bezpieczne Dziecko.


§ 2
ORGANIZATOR I PARTNER

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowych Ujęć z siedzibą pod adresem: ul. Franciszka Bujaka 6a/42 30-611 Kraków (zwana dalej: Organizatorem)

2. Partnerem Konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty, wykonujący powierzone zadania za pomocą Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (zwane dalej: Kuratorium)


§ 3
PODSTAWOWE POJĘCIA

W rozumieniu niniejszego regulaminu:
Tutorial oznacza wyjaśnienie udzielone metodą „krok po kroku”, przekazane prostym językiem na przejrzystych przykładach, w formie materiału audiowizualnego
Zespół stanowi co najmniej dwóch członków rodziny, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym lub szkolnym.


§ 4
UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa Małopolskiego. Jego uczestnikami musi być zespół składający się z co najmniej dwóch członków rodziny, w tym i najmniej jednego dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


§ 5
ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie tutorialu o dowolnej tematyce w formie krótkiego utworu audiowizualnego (max. 3 minuty) i przesłanie go do organizatora. Na nagraniu muszą znaleźć się co najmniej dwie osoby wymienione w § 3.

2. Aby zgłosić film do konkursu uczestnik konkursu musi wypełnić formularz online na stronie https://zrobmytosami.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail i krótki opis swojego filmu. Po wysłaniu formularza do uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem i parametrami dostępu do strony internetowej umożliwiającej przesłanie pliku wideo zapisanego w formacie/kontenerze: avi, flv, m4v, mkv, mov, mp4, mpg, mts, mxf lub webm. Wielkość pliku nie może przekraczać 2 GB (2048 MB). Pliki zostaną zapisane bezpośrednio na serwerze Organizatora.


§ 6
CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Prace konkursowe można zgłaszać od 1 sierpnia do 18 września 2020 r.

2. Głosowanie internautów odbędzie się między 22 września do 5 października 2020 r. (włącznie).

3. Dokładna data rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi między 9 a 14 października 2020 r. po obradach komisji konkursowej i zostanie podana przez organizatora dnia 7 października 2020 r.


§ 7
KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace komisji konkursowej dzielą się na dwa etapy:
a) Wstępna selekcja nadesłanych prac przez Organizatora.
b) Obrady komisji konkursowej składającej się z wyznaczonych przez Organizatora specjalistów z dziedziny mediów i edukacji.

2. Dla uczestników przewidziana została też „Nagroda Internautów”. Zostanie ona przyznana uczestnikowi, którego tutorial w terminie od 22 września do 5 października (włącznie) zdobędzie najwięcej głosów na stronie Facebook kampanii oraz kanale YouTube (Organizator zsumuje głosy). Przy czym na Facebooku jako jeden głos liczy się przycisk „lubię to” (tak zwany „lajk”), a na YouTube przycisk „podoba mi się”. Pozostałe przyciski (np. „super”, „Ha Ha” na Facebooku, lub „Nie podoba mi się” na YouTube) będą traktowane jako zero.


§ 8
KRYTERIA OCENY

1. Pomysłowość realizacji, jakość współpracy zespołu biorącego udział w konkursie oraz sam zaprezentowany pomysł będą uznawane za główne kryteria przy ocenie nadesłanych utworów. Jakość wykonania (ze względu na potencjalny rozrzut umiejętności oraz możliwości technicznych) będą miały drugorzędny wpływ.

2. Utwory zawierające obraźliwe lub niestosowne treści oraz te niespełniające warunków wyszczególnionych w § 5 niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę przy pacy komisji konkursowej i zostaną odrzucone podczas wstępnej selekcji.


§ 9
ORGANIZACJA ELIMINACJI

1. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie. Platformami wykorzystywanymi przy jego realizacji są:
a) strona internetowa konkursu: zrobmytosami.pl
b) kanał YouTube Kampanii Bezpieczne Dziecko (youtube.com/channel/UCpU6K-8BUaLYpU9exysuGxg)
c) strona Facebook Kampanii Bezpieczne Dziecko (facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko).

2. Na powyższych platformach publikowane będą wyłącznie utwory które przeszły wstępną selekcję określoną w § 7.


§ 10
NAGRODY

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Wartość nagród wynosi 5000 zł
a) pierwsza nagroda: komputer osobisty (laptop) o wartości 2000 zł 
b) druga nagroda: kamera sportowa GoPro HERO7 Silver o wartości 1000 zł
c) Nagroda Internautów: komputer osobisty (laptop) o wartości 2000 zł

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych koniecznych potwierdzenia odbioru nagrody wraz ze zgodą na przetwarzanie tych danych przez Organizatora oraz osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie (ul. Szlak 73, 31-153 Kraków) w terminie wyznaczonym przez Organizatora po zakończeniu obrad komisji konkursowej, oraz udzielenie zgody na publikację zdjęć i innych materiałów zrobionych przy tej okazji na potrzeby promocji Konkursu przez Organizatora. Nieobecność na uroczystości, niepodanie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie, jak również brak udzielenia zgody na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora oznacza rezygnację z otrzymanej nagrody.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną i poproszeni o przekazanie danych potrzebnych do potwierdzenia odbioru nagrody wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Niepodanie danych lub nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu oznacza rezygnację z otrzymania nagrody.

5. Organizator ani Kuratorium nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród.

6. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

7. Podatek od wygranej obciąża osobę, która otrzymała nagrodę. Do rozliczenia podatku z tego tytułu zobowiązany jest Organizator konkursu. Organizator przekaże kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do właściwego urzędu skarbowego.


§ 11
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie utworu poprzez formularz na stronie Organizatora oraz przesłanie pliku filmu z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego wskazanego przez Organizatora w wyznaczonym niniejszym regulaminem terminie. Jeden zgłaszający może zgłosić nie więcej niż jeden utwór audiowizualny.

2. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest udzielenie Organizatorowi przez podmiot uprawniony stosownej, nieodpłatnej zgody (licencji) na korzystanie z utworu audiowizualnego na potrzeby Konkursu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwiającym udział utworu audiowizualnego w Konkursie.

3. Zgłaszający oświadcza, że w zakresie objętym regulaminem przysługują mu (lub jego Mocodawcy) wyłączne i niczym nieograniczone prawa do utworu audiowizualnego i materiałów selekcyjnych oraz że utwór audiowizualny i materiały nie są obciążone prawami osób trzecich i praw takich nie naruszają. Oświadcza ponadto, że jest prawidłowo umocowany do dokonania zgłoszenia i udzielenia licencji, a umocowanie w chwili dokonywania zgłoszenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.

4. Zgłaszający z chwilą przesłania zgłoszenia udziela organizatorowi ogólnoświatowej, nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu audiowizualnego i wszelkich innych przesłanych materiałów w następujący sposób (pola eksploatacji):
a) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności na kanale YouTube oraz Stronie Facebook Kampanii Bezpieczne Dziecko);
b) zwielokrotnianie dowolną techniką (analogową, cyfrową) kopii przeglądowej i innych materiałów dla celów ich selekcji lub promocji utworu audiowizualnego w ramach Konkursu;
c) wykorzystanie wszystkich przesłanych przez zgłaszającego materiałów do promocji kolejnych edycji Konkursu

5. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z utworu audiowizualnego i materiałów selekcyjnych w zakresie objętym licencją, w tym w szczególności prawo udzielania sublicencji wszelkim mediom (w tym nadawcom, portalom internetowym) na rozpowszechnianie utworów audiowizualnych lub materiałów selekcyjnych w celach wskazanych w Regulaminie (tj. w szczególności w celu stworzenia medialnej społeczności promującej wspólne i kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem wskazanej w § 1.)

6. Osoba dokonująca przesłania pliku z filmem musi zaznaczyć pole oznaczające zgodę na akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadcza, że:
a) jest uprawniona do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z utworu wizualnego i materiałów selekcyjnych, tj. że przysługują jej wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne lub jest upoważniona przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem
b) jest uprawniona do podania danych osobowych osób wskazanych w formularzu zgłoszenia na Konkurs „Zróbmy to sami”, a osoby których dane podaje w związku ze zgłoszeniem na Konkurs wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie w tym na osobisty udział w przesłanym materiale, komunikacji związanej z Konkursem oraz w celu prowadzenia przez Organizatora działalności promocyjnej oraz statutowej
c) osoby biorące udział w Konkursie mieszczą się w definicji „zespołu” podanej w § 3 niniejszego regulaminu.


§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Etap zgłoszenia: aby wziąć udział w tym etapie konkursu konieczne jest podanie przez Zgłaszającego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Informacje dotyczące administratora danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nowych Ujęć z siedzibą w Krakowie, ul. Franciszka Bujaka 6a/42 30-611 Kraków, REGON 122413118, NIP 679-307-58-97, adres strony internetowej: https://fnu.org.pl Mogą się państwo z nami kontaktować mailowo: fundacja@fnu.org.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia do konkursu „Zróbmy to sami”, przeprowadzenia dwóch etapów eliminacji, umieszczenia wybranych prac w mediach społecznościowych oraz skontaktowania się z laureatami w celu uzupełnienia danych niezbędnych do przekazania nagrody. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez wypełnienie formularza online na stronie zrobmytosami.pl.

4. Odbiorcy danych osobowych: odbiorcą, któremu mogą być ujawnione Państwa dane jest Partner Konkursu: Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

5. Okres przechowywania danych: będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat (od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu konkursu).

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
e) prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami;
f) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl

7. Prawo cofnięcia zgody: W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez złożenie w kuratorium lub wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody listownie na nasz adres korespondencyjny, elektroniczną skrzynkę podawczą, bądź e-mail.

8. Informacje o wymogu podania danych: Podanie przez Państwo danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.

9. Dane laureatów: Do otrzymania nagrody konieczne jest uzupełnienie danych o te niezbędne do przekazania podatku dochodowego. Stosowaną klauzulę laureaci otrzymają w mailu informującym o zdobyciu nagrody.


§ 13
POSTANOWIENIA KOŃOWE

1. Zgłoszenie utworu audiowizualnego do selekcji i udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Organizator.


Liczba odwiedzin: 9549
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem